Πολιτική Ποιότητας

Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας SUNSOFT Ε.Π.Ε. είναι η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου ποιότητας.

Δέσμευση της εταιρείας αποτελεί η εστίαση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της, η απόλυτη κάλυψη των εκάστοτε συμφωνιών και η τήρηση όλων των σχετικών με τα προϊόντα νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Για την επίτευξη των παραπάνω η Διοίκηση της εταιρείας SUNSOFT Ε.Π.Ε. έχει εξασφαλίσει:

 • Την εγκατάσταση και τη συστηματική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνου με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, για όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας,
 • Τους απαιτούμενους πόρους για την διαχείριση Ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου του καταρτισμένου, έμπειρου και συνεχώς εκπαιδευόμενου ανθρώπινου δυναμικού,
 • Την καθιέρωση στόχων ποιότητας η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Διοίκηση της εταιρείας παροτρύνει όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο να εφαρμόζουν συστηματικά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στη συνεχή βελτίωσή του, βασιζόμενη στην αρχή ότι ο κάθε εργαζόμενος που βρίσκεται κοντά σε οποιοδήποτε πρόβλημα είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για να κάνει μία πρόταση για βελτίωση.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:

 • Η παραγωγή των προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της.
 • Η ικανοποίηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που άπτονται των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
 • Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζεται από την εταιρεία, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.
 • Η αξιολόγηση απειλών και ευκαιριών βελτίωσης
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη.
 • Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.
 • Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισης τους ή και την συνεχή αναζήτηση ευκαιριών βελτίωσης σε όλους τους τομείς της επιχείρησης.

Μάχης Αναλάτου 103,  Ν. Κόσμος  117 45 Τηλ: 210-9317811  Fax: 210-9321603